زمان زیادی تا عرضه عنوان GRID: AUTOSPOR نمانده و به تازگی نقد ها و بررسی های زیادی بر روی عنوان GRID: AUTOSPORT انجام شده است که شما میتوانید نتیجه آن نقد و بررسی ها که نمرات این بازی میشوند را ببینید


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه