مدتی قبل در وبسایت VG247 یک رای گیری برای انتخاب بازی های برتر سال 2014 انجام شد. تعداد بازی هایی که در این نظر سنجی وجود داشت 38 عدد بود و در نهایت پس از حدودا 2600 رایی که کاربران دادند ، ده بازی ای که بیشترین رای را آوردند معلوم …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه