خب دوستان گیمر ایرانی فرصتی پیش آمده تا بتوانیم علاوه بر پیروزیهای بسیار زیادی که برعلیه اسراییل بدست آوردیم،یک پیروزی گیمی هم به جمع پیروزیهایمان اضافه کنیم. حتما کنجکاو شده اید که بدانید جریان از چه قرار است؟! باما همراه باشید.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه