بازی King’s Quest Chapter 1: A Knight to Remember دو سه روزی ست که عرضه شده است. تا به امروز 15 نقد از این بازی منتشر شده است که در مجموع نشان میدهد با یک عنوان خوب طرف هستیم ! در ادامه با لیست نمرات بازی King’s Quest Chapter 1: A …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه